ELO català vs ELO FIDE


Motivació

Moltes de les fonts d’estudi en el mon dels escacs fan referència a l’ELO FIDE. Una gran majoria de competidors disposen d’una mesura fiable d’ELO català, però no pas d’una mesura fiable d’ELO FIDE, bàsicament degut a que majoritàriament juguen tornejos avaluats mitjançant ELO català.

Realitzem un estudi estadístic per avaluar la relació existent entre l’ELO català i l’ELO FIDE en base a la informació pública disponible a la web de la FIDE i a la de la Federació Catalana d’Escacs. D’aquesta manera aquells jugadors amb un ELO FIDE poc fiable podran disposar d’una referència per avaluar la seva força de joc mitjançant una mesura d’ELO més universal.

Dades

Creuant la informació de la FIDE amd la de la Federació Catalana d’Escacs, a data de 01 de Febrer de 2018, obtenim un total de 3.176 jugadors amb ELO FIDE estàndard i ELO Català estàndard.

A continuació es mostra l’histograma de les dades de ELO català estudiades:

Histograma CAT

Aquestes dades tenen un ELO mig de 1.941 i una desviació estàndard de 203 punts d’ELO català.

A continuació es mostra l’histograma de les dades d’ELO FIDE sobre la mateixa mostra poblacional:

Histograma FIDE

Aquestes dades tenen un ELO mig de 1.729 i una desviació estàndard de 274 punts d’ELO FIDE.

Regressió lineal

Visualitzant ELO català vs ELO FIDE es veu una clara correlació lineal. A continuació es mostra el gràfic amb les dades i la regressió lineal obtinguda.

Regressió lineal

La relació obtinguda té la forma: FIDE = -789.13 + 1.298*CAT i un quoeficient de correlació de 0.96.

Taula de conversió per les franges de ELO típiques:

Seguint aquesta correlació, a continuació mostrem una sèrie d’equivalències típiques:

Català FIDE Equivalència
1.685 1.400 Jugador/a aficionat/da
1.840 1.600 Jugador/a de club mig
2.000 1.800 Jugador/a de club fort
2.150 2.000 Homes: Expert nacional / Dones: Women Candidate Master (WCM)
2.225 2.100 Homes: Expert nacional / Dones: Women FIDE Master (WFM)
2.300 2.200 Homes: Candidate Master (CM) / Dones: Women International Master (WIM)
2.380 2.300 Homes: FIDE Master (FM) / Dones: Women Grand Master (WGM)

Back to blog